Politica de confidențialitate

Utilizarea paginii noastre este posibilă fără a fi nevoie de precizarea datelor personale. În timpul utilizării unor servicii din cadrul paginii pot apărea abateri de la reglementări care vor fi descrise mai jos. Datele dumneavoastră personale (ex. nume, adresă, e-mail, număr de telefon, ş.a.) sunt prelucrate în conformitate cu reglementările legii germane privind confidențialitatea. Datele sunt considerate ca fiind personale atunci când acestea pot fi asociate cu o anumită persoană. Elementele juridice de bază privind confidențialitatea le puteți găsi în legea federală a confidențialității (BDSG) și legea Telemedia (TMG). Reglementările următoare vă informează cu privire la tipul, cuprinsul, scopul, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizor (Sediul principal Gühring KG)

Firma: Gühring KG
Adresa: Herderstr. 50-54
72458 Albstadt
Germania

Tel: +49-7431-17 0
Fax: +49-7431-17 21279
Web: www.guehring.de
E-Mail: info@guehring.de

Precizăm că transmiterea de date prin intermediul internetului prezintă vulnerabilități, o protecție completă împotriva accesului unor terți este astfel imposibilă.

Cookies

Utilizăm așa numitele Cookies pentru recunoașterea multiplă a serviciului nostru, de către același utilizator/conexiune la internet. Cookies sunt mici fișiere text pe care browser-ul de internet le salvează pe calculatorul dumneavoastră. Acestea au scopul de a optimiza prezența și serviciile noastre pe internet. De cele mai multe ori este vorba despre așa numitele „Session-Cookies“, care după finalizarea vizitei vor fi șterse.
Cu toate acestea Cookies pot emite date pentru a vă recunoaște automat. Această recunoaștere are loc datorită adresei IP care este salvată în Cookies. Informațiile obținute astfel au scopul de a optimiza serviciile noastre și de a ușura accesul dumneavoastră pe pagina noastră.
Puteți să împiedicați instalarea fișierelor Cookie prin setarea corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră; în acest caz vă informăm că anumite funcții de pe pagina noastră nu vor mai fi accesibile în totalitate.

Posibilități de contactare

Pe pagina noastră vă oferim posibilitatea de a intra în contact cu noi prin intermediul unui e-mail / sau prin intermediul unui formular de contact. În acest caz, precizările făcute de utilizator vor fi salvate în vederea contactării. Aceste date nu vor fi transmise terților. De asemenea nu va avea loc o asociere a datelor obținute astfel cu date obținute prin intermediul altor componente de pe pagină.

Utilizarea serviciului de analiză web PIWIK

Pagina noastră utilizează Piwik, un serviciu de evaluare statistică a accesărilor, prin care dorim să realizăm o îmbunătățire permanentă a paginii în funcție de cerințele vizitatorilor. Piwik utilizează Cookies, deci fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră. Informațiile generate de Cookies sunt cumulate și analizate de angajații proprii. Adresa dumneavoastră IP va fi anonimă înainte de prelucrare și salvare, astfel încât evaluările noastre vor fi efectuate sub formă anonimă. Informațiile generate de Cookie, privind utilizarea dumneavoastră a acestei pagini web, nu vor fi transmise terților și au scopul de a îmbunătăți conținuturi relevante pentru prezența noastră pe internet. În cazul în care nu sunteți de acord cu metoda noastră de evaluare anonimă, bineînțeles vă puteți opune. Astfel, în browser-ul dumneavoastră puteți seta „Do Not Track“, respectiv „transmiteți paginii să nu urmărească activitatea mea“; în acest caz vă informăm că anumite funcții de pe pagina noastră nu vor mai fi accesibile în totalitate.

Publicarea ofertelor pentru locuri de muncă / Aplicare Online pentru un loc de muncă

Datele dumneavoastră de aplicare pentru un loc de muncă sunt salvate și prelucrate electronic, în vederea desfășurării procedurii de aplicare. Dacă în urma aplicării dumneavoastră se încheie un contract de muncă, datele transmise pot fi salvate de noi în dosarul personal și pot fi utilizate, în conformitate cu prevederile legale, pentru procesul de organizare și administrare.
Ștergere datelor transmise de dumneavoastră se va face automat, la două luni de la respingerea aplicării pentru locul de muncă. Acest lucru nu este valabil atunci când datorită legii (ex. dovadă conform legii generale pentru egalitate) este necesară o stocare pe termen mai lung sau ați acceptat salvarea în baza de date a parților interesate.

Informații/Revocare/Ștergere

În baza legii federale privind protecția datelor ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la studierea, prelucrarea sau utilizarea datelor dumneavoastră personale și corectarea, blocarea, ștergerea sau revocarea consimțământului. Menționăm că aveți dreptul de a corecta datele greșite sau de a șterge date cu caracter personal, atâta timp cât această cerință nu intră în conflict cu legislația privind păstrarea datelor.

Politica de confidențialitate

Ne bucurăm foarte mult pentru interesul față de compania noastră. Protecția datelor este de o importanță deosebită pentru managementul companiei Gühring KG. Folosirea paginilor web a firmei Gühring KG este în principiu posibilă fără indicarea datelor personale. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului, poate fi necesară prelucrarea datelor personale. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, în general căutăm acordul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa electronică sau numărul de telefon al unei persoane, are loc întotdeauna în conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu dispozițiile specifice privind protecția datelor aplicabile firmei Gühring KG. Prin intermediul acestei politici de confidențialitate, compania noastră încearcă să informeze publicul despre natura, cuprinsul și scopul informațiilor personale pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. În continuare, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Gühring KG, în calitate de operator, a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție posibilă a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în general, breșe de securitate, astfel încât protecția absolută să nu poată fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană interesată este liberă să ne transmită date cu caracter personal în mod alternativ, de exemplu prin intermediul telefonului.

 1. Definiții

Politica de confidențialitate a Gühring KG se bazează pe terminologia utilizată de directiva europeană și de autoritatea de reglementare în adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (DS-GVO). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și înțeleasă atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

Printre altele, utilizăm următorii termeni în această politică de confidențialitate:

 • a)    Date personale

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”). O persoană fizică este considerată identificabilă care, direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă caracterul fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice poate fi identificată.

 • b)    Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

 • c)    Prelucrare

Prelucrare înseamnă orice proces sau serie de operațiuni legate de datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, întocmirea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, cu sau fără ajutorul unor proceduri automatizate, divulgarea prin transmitere, difuzare sau altă formă de furnizare, reconciliere sau asociere, restricționare, ștergere sau distrugere.

 • d)    Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării ulterioare.

 • e)    Profil

Crearea profilului este orice fel de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea informațiilor personale pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța locului de muncă, situația economică, sănătatea, analiza sau precizarea preferințelor, intereselor, fiabilității, comportamentului, locului sau relocalizării acelei persoane fizice.

 • f)     Pseudonim

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei anumite persoane fără a fi nevoie de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal care nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • g)    Responsabil sau responsabilitate pentru prelucrare

Responsabilul sau responsabilitatea pentru prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau organismul care, singur sau în comun cu ceilalți, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute în temeiul legislației Uniunii sau a legislației naționale.

 • h)    Operator

Operatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele responsabilului.

 • i)      Beneficiar

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate sau alt organism căruia i se dezvăluie date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională cu o anumită misiune nu sunt considerate beneficiari.

 

 • j)      Terți

Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul și persoanele autorizate sub directa răspundere a acestuia sau a responsabilului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • k)    Consimțământ

Consimțământul este exprimat în mod voluntar și fără echivoc sub forma unei declarații sau a altui act de confirmare fără echivoc din partea persoanei vizate în cazul particular, prin care aceasta indică faptul că consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

 1. Adresa responsabilului pentru operare

Responsabilul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, alte legi privind protecția datelor în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții cu caracter de protecție a datelor este:

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Germania

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

E-Mail: info@guehring.de

Website: https://www.guehring.de

 1. Adresa persoanei responsabile pentru protecția datelor

Johannes Heininger

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Germania

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

E-Mail: datenschutz@guehring.de

Website: https://www.guehring.de

Orice persoană vizată poate contacta în orice moment responsabilul pentru protecția datelor cu orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

 1. Cookie

Site-urile web ale companiei Gühring KG utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere utilizează module cookie. Multe dintre modulele cookie conțin un cod așa-numit cookie-ID. Un cookie-ID este un identificator unic al unui modul cookie. Acesta este compus dintr-un șir prin care paginile și serverele de internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat modulul cookie. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizate să distingă browser-ul individual de alte browsere de internet care conțin alte module cookie. Un anumit browser web poate fi recunoscut și identificat de codul cookie-ID.

Prin utilizarea modulelor cookie, Gühring KG poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. Modulele cookie ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului nostru. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează module cookie nu trebuie să își reintroducă datele de logare de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru se face prin site-ul web și modulul cookie stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este modulul cookie a coșului de cumpărături din magazinul online. Magazinul online își memorează elementele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături, prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea modulelor cookie prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin setarea corespunzătoare a browser-ului de internet utilizat și astfel împiedica permanent setarea modulelor cookie. În plus, modulele cookie deja setate pot fi șterse în orice moment prin-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. Dacă persoana vizată dezactivează setarea modulelor cookie în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi deplin utilizabile.

 1. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al companiei Gühring KG colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul este accesat de o persoană afectată sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierul jurnal ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile de browser utilizate și versiunile, (2) sistemul de operare al sistemului informatic care accesează site-ul, (3) site-ul de internet prin intermediul căruia un sistem informatic accesează site-ul web (așa-numitul Referrer), (4) site-urile web secundare, la care se face direcționarea prin accesarea site-ului nostru, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) adresa protocolului de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului informatic și (8) alte date și informații similare utilizate în cazul atacurilor supra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când sunt utilizate aceste date și informații generale, Gühring KG nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă aceste informații sunt necesare pentru a (1) livra în mod corect conținutul site-ului nostru, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru și pentru a face publicitate, (3) pentru a asigura funcționarea continuă a sistemelor noastre de tehnologie a informației și tehnologie a site-ului precum și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Gühring KG evaluează aceste date și informații colectate anonim, atât statistic, cât și cu scopul de a spori securitatea datelor și a informațiilor în compania noastră pentru a asigura, în cele din urmă, cel mai bun nivel posibil de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de jurnal pe server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

 1. Posibilități de contactare prin intermediul site-ului web

Datorită reglementărilor legale, site-ul companiei Gühring KG conține informații care permit contactul electronic rapid prin intermediul formularului de contact către compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresă e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul de date prin e-amil sau printr-un formular de contact, datele personale furnizate de persoana vizată vor fi salvate automat. Astfel de date personale, transmise voluntar de către o persoană operatorului, sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există nici o divulgare a acestor date cu caracter personal unor terțe părți .

 1. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada prevăzută atingerii scopului sau, după caz, a directivelor sau regulamentelor europene sau a oricărui alt legiuitor pe care operatorul trebuie sa le respecte.

În cazul în care scopul de stocare este omis sau dacă o perioadă de stocare prevăzută de directivele și regulamentele europene sau a oricărui alt legiuitor expiră, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu dispozițiile legale. La fiecare 12 luni, se va efectua o ștergere.

 1. Drepturile persoanei vizate
 • a)    Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată  are dreptul, așa cum a fost acordat de autoritățile europene de reglementare, să solicite operatorului să confirme dacă datele cu caracter personal care îl privesc sunt procesate. Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept de confirmare, poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • b)    Dreptul la informație

Fiecare persoană interesată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea europeană de reglementară, în orice moment, de a obține de la operatorul de date informații gratuite cu privire la datele cu caracter personal stocate în legătură cu acesta și o copie a acestor informații. În plus, autoritatea europeană pentru reglementare va furniza persoanei vizate următoarele informații:

o   scopurile procesării

o   categoriile de date cu caracter personal prelucrate

o   destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost divulgate sau care urmează să fie divulgate, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale

o   dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate

o   existența unui drept la rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care o privesc sau a unei limitări a prelucrării de către persoana responsabilă sau u unui drept de a se opune unei asemenea prelucrări

o   existența unui drept de apel în fața unei autorități de supraveghere

o   în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile privind sursa datelor

o   existența unui proces de luare a deciziilor automate, inclusiv stabilirea profilurilor în temeiul art. 22 al. (1) și (4) din DS-GVO și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante privind logica implicată și domeniul de aplicare și impactul preconizat al unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate

În plus, persoana vizată are dreptul de acces cu privire la faptul că datele cu caracter personal au fost transmise unei țări terțe sau a unei organizații internaționale. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a obține informații privind garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

În cazul în care o parte interesată dorește să-și exercite acest drept la informație, acesta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • c)    Dreptul la rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte cu privire la acesta. În plus, persoana vizată are dreptul să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv printr-o declarație suplimentară – ținând cont de scopurile prelucrării.

Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de rectificare, acesta poate, în orice moment, să contacteze un angajat al operatorului.

 • d)    Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritățile europene și de directivele de reglementare de a solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal care o privește, cu condiția să fie îndeplinit unul din următoarele motive și să nu fie nevoie de prelucrare:

o   Datele cu caracter personal au fost colectate în astfel de scopuri sau prelucrate în alt mod, pentru care nu mai sunt necesare.

o   Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu art. 6 al. (1) litera (a) din DS-GVO sau art. 9 al. (2) litera (a) din DS-GVO și nu dispune de nici un alt temei juridic pentru prelucrare.

o   Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu art. 21 al. (1) DS-GVO și nu există motive întemeiate pentru prelucrare sau persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu art. 21 al. (2) DS-GVO .

o   Datele personale au fost procesate ilegal.

o   Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a legislației naționale la care este supus operatorul.

o   Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 par. 1 DS-GVO.

Dacă se aplică unul dintre motivele de mai sus și o persoană vizată dorește fie șterse datele cu caracter personal stocate de Gühring KG, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului. Angajatul companiei Gühring KG va asigura că cererea de ștergere va fi pusă în aplicare imediat.

În cazul în care datele personale au fost făcute publice de către Gühring KG și dacă societatea noastră este responsabilă pentru ștergerea datelor personale ca persoană responsabilă în conformitate cu art. 17 par. 1 DS-GVO, Gühring KG va lua măsurile corespunzătoare, ținând cont de tehnologia disponibilă și costurile de implementare de natură tehnică, să informeze alți responsabili care prelucrează datele cu caracter personal publicate, pe care persoana vizată le-a șters de la toți ceilalți operatori, orice legături cu astfel de date personale sau copii ale acestor date în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul Gühring KG va pregăti măsurile necesare pentru fiecare caz în parte.

 • e)    Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, prin intermediul directivei europene și al autorităților de reglementare, de a solicita operatorului să limiteze procesarea în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

o   Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă de timp care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.

o   Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor personale și solicită în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal.

o   Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept.

o   Persoana în cauză are obiecții la prelucrarea conform art. 21 alin. 1 DS-GVO și nu este încă clar dacă motivele legitime ale persoanei responsabile sunt mai mari decât cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile de mai sus sunt îndeplinite și o persoană vizată solicită restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Gühring KG, acestea pot contacta în orice moment un angajat al operatorului. Angajatul companiei Gühring KG va iniția restricționarea procesării.

 • f)     Dreptul la transferarea datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de directivele și regulamentele europene da a obține datele personale care îi sunt furnizate unui operator de către persoana vizată într-un format structurat, comun și ușor de citit. De asemenea, are dreptul de a transfera aceste date unei alte persoane responsabile, fără a putea fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acordat în temeiul art. 6 alin. 1 litera a DS-GVO sau art. 9 alin. 2 litera a DS-GVO sau pe un contract încheiat în temeiul art. 6 alin. 1 litera b DS-GVO și prelucrarea prin procese automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice, care a fost atribuită persoanei responsabile.

În plus, în exercitarea dreptului la transferarea datelor în temeiul art. 20 alin. 1 DS-GVO, persoana vizată are dreptul să obțină transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la transferarea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment un angajat al companiei Gühring KG.

 • g)    Dreptul la obiecții

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de directivele europene și de autoritățile de reglementare în orice moment , din motive care decurg din situația sa specifică, să obiecteze împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o  privesc în temeiul art. 6 alin. 1 litera e sau f DS-GVO. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Gühring KG nu va mai prelua datele personale în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este pentru afirmare, exercitare sau apărare de creanțe legale.

În cazul în care firma Gühring KG prelucrează date cu caracter personal pentru a face publicitate directă, persoana vizată are dreptul dă se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată obiectează Gühring KG în scopul publicității directe, compania nu va mai prelucra datele personale în acest scop.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive care decurg din situația sa specifică, să obiecteze împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 DS-GVO, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a formula obiecții, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al Gühring KG. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, prin derogare de la directiva 2002/58/CE, să își exercite dreptul de opoziție prin proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

 • h)    Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. inclusiv profilarea, care are un efect juridic asupra acesteia sau, în mod similar, o afectează semnificativ; cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul său (2) este permisă de legislația uniunii europene sau a statului membru la care este supus operatorul și că legislația prevede măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul său (2) are loc cu acordul expres al persoanei vizate, Gühring KG va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate, inclusiv dreptul de a obține intervenția unei persoane de către operator, să își exprime poziția și să conteste decizia.

Dacă persoana vizată dorește să solicite drepturi automate de luare a deciziilor, ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • i)      Dreptul de revocare a consimțământului privind protecția datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, în temeiul directivei europene și al autorității de reglementare, de a revoca în orice moment consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze un angajat al operatorului.

 • j)         Dreptul la plângere către o autoritate de supraveghere

Dacă o persoană se simte vătămată, aceasta se poate adresa diferitelor autorități de supraveghere pentru clarificare.

 1. Politica de confidențialitate privind aplicarea și utilizarea Facebook

Operatorul are componente integrate ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea de socializare.

O rețea de socializare este un loc de întâlnire social bazat pe internet, o comunitate online care permite în general utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea de socializare poate servi drept platformă pentru a face schimb de opinii și experiențe sau permite comunității pe internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor rețelelor de socializare să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să socializeze prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care o persoană vizată trăiește în afara SUA sau Canada, sunt Facebook Irlanda Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Fiecare vizită pe una din paginile individuale ale acestui site, care este gestionată de operator și pe care a fost înregistrată o componentă Facebook (Facebook plug-in), browser-ul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate, va descărca în mod automat componenta Facebook corespunzătoare. O reprezentare generală a tuturor componentelor Facebook poate fi găsită pe https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. În cadrul acestui proces tehnic, Facebook primește informații despre care anume pagină secundară a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată simultan pe Facebook, Facebook va recunoaște cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată și pe întreaga durată a navigării pe site-ul nostru, care pagină secundară a site-ului este vizitată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și atribuite de Facebook pe contul persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul „Like” sau dacă persona vizată face un comentariu, Facebook alocă aceste informații contului de utilizator Facebook personal și salvează aceste date personale.

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei când persoana vizată accesează site-ul nostru atunci când persoana respectivă este conectată simultan la Facebook în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe componenta Facebook sau nu. Dacă un astfel de transfer a informațiilor către Facebook nu este dorit de persoana vizată, poate împiedica transferul prin deconectarea de pe contul Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica privind datele publicate de Facebook, disponibilă la adresa https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. De asemenea, explică opțiunile pe care Facebook le oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite aplicații, care fac posibilă suprimarea transmiterii datelor pe Facebook. Astfel de aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

 1. Politica de confidențialitate pentru aplicarea și utilizarea Matomo

Operatorul are integrate componente Matomo pe acest site web. Matomo este un instrument software open source pentru analize web. Analiza web este colectarea, și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri web. Printre altele, un instrument de analiză web colectează datele de pe care site web o persoană vizată a venit pe site-ul web (așa-numitul Referrer), care au fost subpaginile accesate și cât de des și pentru ce perioadă de timp acestea au fost accesate. O analiză web este utilizată în principal pentru optimizarea site-ului web și pentru analiza cost-beneficiu a publicității pe internet.

Soft-ul este instalat pe serverul operatorului, fișierele de jurnal sensibile la protecția datelor sunt stocate exclusiv pe acest server.

Scopul componentei Matomo este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Printre altele, operatorul utilizează datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea site-ului web și pentru a compila rapoarte online care reprezintă activitățile de pe site-ul nostru.

Matomo va seta un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt modulele cookie, a fost explicat mai sus. Prin setarea modulului cookie, avem posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. De fiecare dată când accesați una dintre paginile individuale de pe acest site, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate, componenta Matomo va transmite automat date către serverul nostru în scopul analizei online. Pe parcursul acestui proces tehnic, obținem cunoștințe despre datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care, printre altele, ne ajută să înțelegem originea vizitatorilor și a ciclurilor.

Modulul cookie stochează informații de identificare personală, cum a fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor pe site-ul nostru. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, aceste informații personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizată de persoana vizată, sunt transmise serverului nostru. Aceste date personale sunt stocate de noi. Aceste date personale nu vor fi împărtășite unor terțe părți.

Persoana vizată poate împiedica setarea modulului cookie prin intermediul site-ului nostru, așa cum este menționat mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizați astfel interzice în permanență setarea modulelor cookie. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Matomo să seteze un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un modul cookie deja setat de Matomo poate fi șters în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune și de a preveni detectarea datelor generate de Matomo cu privire la utilizarea acestui site web. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să seteze modulul cookie de tip opt-out. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este șters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, persoana trebuie să stabilească din nou modulul cookie opt-out.

Prin setarea modulului cookie opt-out, este posibil ca site-ul web al operatorului să nu mai fie pe deplin utilizabil pentru persoana vizată .

Informații suplimentare și politica de confidențialitate  aplicabilă Matomo pot fi găsite la adresa https://matomo.org/privacy/.

Click on the button to load the content from piwik.guehring.de.

Load content

 1. Politica de confidențialitate privind aplicarea și utilizarea WiredMinds

Operatorul are componente integrate de la WiredMinds pe acest site web. Componentele WiredMinds detectează automat și califică companiile care vizitează un site web . Componenta WiredMinds permite operatorului unui site web care utilizează componenta pentru a genera potențiali clienți, adică pentru a califica noi potențiali clienți.

Compania de operarea a WiredMinds este WiredMinds GmbH, Str. Lindenspür 32, 70176 Stuttgart, Germania.

Utilizăm un pixel de numărare WiredMinds. Un pixel de numărare este un grafic miniatural care este incorporat într-o pagină web pentru a permite ca înregistrarea și analizarea fișierului jurnal să fie evaluate ulterior din punct de vedere statistic.

WiredMinds plasează, de asemenea, un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt modulele cookie, a fost explicat mai sus. Prin setarea modulului cookie, avem posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru.

Folosind datele obținute, sunt create profiluri de utilizare pseudonime. Profilurile de utilizare pseudonime sunt folosite în scopul analizării comportamentului vizitatorilor și ne permit să îmbunătățim site-ul nostru. Datele colectate prin intermediul componentei WiredMinds nu vor fi folosite pentru a identifica persoana vizată fără a obține mai întâi consimțământul explicit al persoanei vizate. Aceste date nu sunt combinate cu date personale sau cu alte date conținând același pseudonim.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile acestui site, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate, componenta WiredMinds va transmite automat date în scopul analizei online. În cadrul acestui proces tehnic, WiredMinds obține cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP, care este folosită, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clienților.

Modulul cookie stochează informații de identificare personală, cum ar fi timpul de acces, locația din care s-a accesat și frecvența vizitelor pe site-ul nostru. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, aceste informații personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate, sunt transmise către serverul WiredMinds. Aceste informații personale sunt socate de WiredMinds, dar nu sunt împărtășite unor terțe părți.

Persoana vizată poate împiedica setarea modulului cookie prin intermediul site-ului nostru, așa cum este menționat mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizați astfel interzice în permanență setarea modulelor cookie. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, WiredMinds să seteze un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un modul cookie deja setat de WiredMinds poate fi șters în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune și de a preveni detectarea datelor generate de WiredMinds cu privire la utilizarea acestui site web. Pentru aceasta persoana vizată trebuie să facă click pe butonul Dont-Track-My-Visits accesând link-ul https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este șters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, persoana trebuie să stabilească din nou modulul cookie opt-out.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate  aplicabilă WiredMinds pot fi găsite la adresa https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

Excludere de la urmărire

Hotjar

Acest site utilizează Hotjar, un software de analiză al Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europe). Cu Hotjar este posibil să măsurați și să evaluați comportamentul utilizatorilor (click-uri, mișcări ale mouse-ului, înălțimi de scroll, etc.) pe site-ul nostru. Informațiile generate de „codul de urmărire” și „cookie” la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru vor fi transmise serverelor Hotjar din Irlanda și vor fi stocate acolo. Următoarele informații sunt colectate prin codul de urmărire:

Date dependente de dispozitiv
Următoarele informații pot fi înregistrate de dispozitiv și browser:

 • Adresa IP a dispozitivului dumneavoastră (colectată și salvată într-un format anonim)
 • Adresa dumneavoastră de mail, inclusiv numele și prenumele, atâta timp cât acestea au fost puse la dispoziție prin intermediul site-ului nostru
 • Dimensiunea ecranului
 • Tipul dispozitivului și informațiile despre browserul utilizat
 • Poziția geografică (doar țara)
 • Limba preferată pentru prezentarea site-ului nostru
 • Interacțiuni ale utilizatorului
 • Informații privind mouse-ul (mișcări, poziția și click-uri)
 • Inserări pe tastatură

Date de jurnal
Următoarele date sunt generate automat de serverele noastre atunci când se utilizează Hotjar

 • Domeniul de referință
 • Paginile vizitate
 • Poziția geografică (doar țara)
 • Limba preferată pentru prezentarea site-ului nostru
 • Data și ora când a fost accesat site-ul web

Faceți click aici pentru a vă exclude de la urmărire

 

 1. Politica de confidențialitate pentru aplicarea și utilizarea YouTube

Operatorul are componente integrate de la YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video care permite editorilor de videoclipuri să insereze clipuri video gratuit pentru ca alți utilizatori să le poată viziona, evalua și comenta. YouTube permite publicarea tuturor videoclipurilor, astfel încât să fie disponibile atât emisiuni complete sau filme, cât și videoclipuri muzicale, clipuri trailer sau alte videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului de internet.

Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Fiecare vizită pe una dintre paginile site-ului, gestionată de operator și care incorporează o componentă YouTube (video YouTube), va determina automat browserul de pe sistemul informatic al persoanei vizate să descarce o ilustrație corespunzătoare componentei YouTube. Informații suplimentare despre YouTube găsiți la adresa https://www.youtube.com/yt/about/de/. În cadrul acestui proces tehnic, YouTube și Google obțin informații cu privire la paginile site-ului nostru vizitate concret de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan la YouTube, YouTube va recunoaște apelând o subpagină care conține un videoclip care se află în partea inferioară a site-ului nostru vizitat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și asociate cu contul YouTube individual.

YouTube și Google vor primi întotdeauna informații prin intermediul componentei YouTube dacă persoana vizată accesează site-ul nostru dacă sunteți conectat simultan la contul individual de YouTube în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este dorită de persoana vizată, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea contului individual YouTube înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de confidențialitate YouTube, disponibilă la adresa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/,  oferă informații cu privire la colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

 1. Temeiul juridic al procesării

Art. 6 I lit. a DS-GVO servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de procesare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini un contract a cărui parte este persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, în procesele de prelucrare necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. b DS-GVO. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazurile de întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre. Dacă societatea noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c DS-GVO. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator la sediul nostru a fost rănit și numele, vârsta, asigurarea medicală sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, unui spital sau unei alte persoane terțe. Atunci, prelucrarea se va baza pe art. 6 I lit. d DS-GVO . În cele din urmă, operațiunile de procesare ar putea fi bazate pe art. 6 I lit. f DS-GVO. Pe baza acestui temei juridic, operațiunile de prelucrare care nu intră sub incidența niciuneia dintre temeiurile juridice de mai sus sunt necesare dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale societății noastre sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru noi deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, se consideră că un interes ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 teza 2 DS-GVO).

 1. Interese autorizate în prelucrare care sunt urmărite de operator sau de o terță parte

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f DS-GVO interesul nostru legitim este de a desfășura activități în beneficiul tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 1. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este respectiva perioadă legală de păstrare. După termenul limită, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod curent, dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru inițierea unui contract. O ștergere de rutină are loc la fiecare 12 luni.

 1. Dispoziții legale sau contractuale privind furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Consecințe posibile în cazul nefurnizării

Se clarifică faptul că furnizarea de informații cu caracter personal este în parte impusă de lege (ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta din reglementări contractuale (ex. informații despre partenerul contractual). Ocazional, poate fi necesar ca un contract să se încheie cu faptul că o persoană vizată ne furnizează date cu caracter personal care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze informații personale atunci când compania noastră încheie un contract cu ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana vizată nu poate fi încheiat. Înainte ca datele personale să fie furnizate de persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana vizată, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau prin contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nefurnizării datelor personale.

 1. Existența unui proces decizional automat

În calitate de companie responsabilă, ne abținem de la luarea automată a deciziilor sau de profilare.

 1. Fonturi Web Google

Acest site folosește așa-numitele fonturi web furnizate de Google pentru reprezentarea uniformă a fonturilor. Când accesați o pagină, browserul dumneavoastră încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa corect textele și fonturile.

Pentru a face acest lucru, browserul pe care îl utilizați trebuie să se conecteze la serverele Google. În consecință, Google afirmă că site-ul nostru a fost accesat prin adresa dumneavoastră IP. Utilizarea fonturilor Google Web este în interesul unei prezentări consecvente și atractive a serviciilor noastre online. Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO.

Dacă browserul dumneavoastră nu acceptă fonturi web, sistemul informatic va folosi un font prestabilit.

Pentru mai multe informații despre fonturile Google Web accesați  https://developers.google.com/fonts/faq iar pentru politica de confidențialitate al Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Google Maps

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps prin intermediul unui API. Furnizor este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesar ca adresa IP să fie salvată. Aceste informații sunt de obicei transmise și stocate pe un server Google în SUA. Furnizorul site-ului nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.

Utilizarea Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și al găsirii ușoare a locurilor pe care le-am indicat pe site. Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO.

Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a datelor despre utilizatori, consultați politica de confidențialitate Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

21. Wordfence

Acest site utilizează Wordfence pentru a proteja datele şi pentru a proteja împotriva atacurilor hackerilor.

Wordfence stabilește în prezent trei cookie-uri şi explicăm ce face fiecare, cum este utilizat acesta și de ce cookie-ul ajută la protejarea site-ului.

 

wfwaf-authcookie-(hash)

Ce face acest cookie: Acest modul cookie este utilizat de către paravanul de protecție Wordfence pentru a efectua o verificare a capacității utilizatorului actual înainte de a fi încărcat WordPress.

Cine primește acest cookie: Această setare este valabilă numai pentru utilizatorii care se pot conecta la WordPress.

Cum ajută acest cookie: Acest modul cookie permite paravanului de protecție Wordfence să detecteze utilizatorii conectați şi să le permită accesul sporit. De asemenea, permite Wordfence să detecteze utilizatorii neînregistrați şi să le restricționeze accesul în zonele securizate. Modulul cookie permite, de asemenea, identificarea nivelului de acces a unui vizitator pentru a ajuta paravanul de protecție să ia decizii inteligente cu privire la permisiunea sau blocarea vizitatorilor .

 

wf_loginalerted_(hash)

Ce face acest cookie: Acest modul cookie este folosit pentru a anunța administratorul Wordfence când un administrator se conectează de la un dispozitiv sau o locație nouă.

Cine primește acest cookie: Această setare este disponibilă doar pentru administratori.

Cum ajută acest cookie: Acest modul cookie ajută proprietarii de site-uri să știe dacă există o autentificare de administrator de pe un dispozitiv sau o locație nouă.

 

wfCBLBypass

Ce face acest cookie: Wordfence oferă o caracteristică pentru vizitatorii de site prin care aceștia pot ocoli blocarea țării prin accesarea unei adrese URL ascunse. Acest modul cookie ajută la urmărirea persoanelor cărora ar trebui să li se permită ocolirea de blocare a țării.

Cine primește acest cookie: Când se vizitează o adresă URL ascunsă definită de administratorul site-ului, acest modul cookie este setat pentru a verifica dacă utilizatorul poate accesa acest site dintr-o țară restricționată prin blocarea țării. Acest lucru va fi setat pentru oricine cunoaște adresa URL care permite ocolirea blocării standard a țării. Acest modul cookie nu este setat pentru persoanele care nu cunosc adresa URL ascunsă pentru a ocoli blocarea țării.

Cum ajută acest cookie: Acest modul cookie oferă proprietarilor de site-uri o modalitate de a permite accesul anumitor utilizatori din țările blocate, chiar dacă tara lor a fost blocată.